YX-150

Gysga düşündiriş:

MIG (FCAW / GMAW) kebşirleýiş prosesine uýgunlaşdyrylan YX-150, polat görnüşleriniň turbalaryny kebşirlemek üçin amatly.Turbanyň galyňlygy 5-50mm (Φ114mm-den ýokary), saýtda işlemek üçin amatly.Durnukly işlemegiň, arzan bahaly we amatly işlemegiň artykmaçlyklary bilen, içerde we daşary ýurtlarda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Funksiýa:

YX-150 seriýaly ähli pozisiýa awtomatiki turbageçiriji kebşirleýiş enjamy DN114mm-den ýokary we diwar galyňlygy 5 mm-den uly turbalar üçin amatly.Turbageçiriji berkidilen we kebşirleýiş kellesi awtomatiki usulda hemme ýerdäki kebşirlemegi (5G kebşirlemek) amala aşyrmak üçin özbaşdak hereket edýär.

Kebşirleýiş prosesi ýokary netijelilik, arzan bahaly CO2 gazdan goralan kebşirlemäni kabul edýär we kebşirleýiş simleri gaty reňkli ýa-da akymly bolup biler.Kebşirleýiş kellesi turbageçirijini magnit taýdan özüne çekýär we kebşirleýiş parametrlerini turbada awtomatiki kebşirlemek üçin kebşirleýiş kellesini dolandyrmak üçin elde uzakdan dolandyrmak arkaly gowy düzülýär.

jikme-jiklik (1)

Aýratynlyklary:

◆ Ulanylýan turbageçirijiler: Uzyn transport turbageçirijisi, ýylylyk paýlaýjy turbageçiriji, ýerasty turbageçiriji, gaýtadan işleýän turbageçiriji we ş.m. ýerinde kebşirlemek üçin amatly.

Kebşirleýiş materialy: Uglerod polat, poslamaýan polat, garyndy polat, pes temperatura polat.

Lic Ulanylýan kebşirleme: Turbanyň diametri 150 mm-den, diwaryň galyňlygy 8 mm-den ýokary, galyň diwar turbalary fitinglerde we gapaklarda kebşirlenip bilner.

Eld Kebşirleýiş kellesi: Daşamak we daşamak aňsat, magnitiň hemişelik siňdirilmegi we saýtda awtomatiki kebşirlemek üçin ulanylýar.

Ote Uzakdan dolandyrylýan: Kebşirleýiş parametrlerini uzakdan, öwrenmek we pes iş güýji bilen işlemek aňsat.

Efficiency efficiencyokary netijelilik: Netijeli kebşirlemek we el bilen ark kebşirlemekden 3-4 esse pes wagt.

Quality qualityokary hilli: Kebşiriň ajaýyp görnüşi, gözenekliligi, şlak goşulmagy, birleşmeginiň ýoklugy we beýleki hadysalar bar.Kebşirlemegiň hili gowy, ultrases sesini tapmagyň hünär derejesi 97% -den ýokary.Basyş synagy ýa-da täsir, dartyş, egilmek we beýleki mehaniki häsiýetleri barlamak talaplaryna laýyk geliň.

Komponentler

2

Kebşirlemek

* Gazdan goramak: 100% CO2 / 80% Ar + 20% CO2

* Magnit sorulýar

* agramy: 11kg

150

KEMPPI 500A elektrik üpjünçiligi

* KEMPPI X3 elektrik üpjünçiligi

* Üç jümle 380V ± 15%

150 (2)

Simli iýmitlendiriji

* Ulanylýan sim: Gaty sim / Flux reňkli sim

* Flux reňkli simli Dia: 1,0mm / 1,2mm

150 (1)

Simsiz dolandyryş

* Işlemek aňsat

* Giňişleýin gözegçilik

Tehniki parametrler:

Model YX-150
Iş güýji Bahalandyrylan naprýa DCeniýe DC12-35V Adaty: DC24 bahalandyrylan güýç : W 100W
Häzirki aralyk 80A-500A
Naprýa .eniýe diapazony 16V-35V
Kebşirleýiş ýaragy Swing tizligi 0-100 Dowam etmek
Kebşirleýiş ýaragy Swing giňligi 2mm-30mm Dowamly sazlamak
Çep Wagt 0-2sDüzeltmegi dowam etdiriň
Dogry Wagty 0-2sDüzeltmegi dowam etdiriň
Kebşirleýiş tizligi 0-99 (0-750) mm / min
Ulanylýan turbanyň diametri DN150mm-den köp
Ulanylýan diwar galyňlygy 8mm-50mm
Ulanylýan material Uglerod polat, poslamaýan polat, garyndy polat, pes temperatura polat we ş.m. (poslamaýan polatdan düzülip bilinýän ýol)
Ulanylýan kebşirleme çyzygy Turba turbalary kebşirlemek, turba-tirsek kebşirlemek, turba-flanes kebşirlemek ýaly turba segment kebşileriniň her görnüşi (zerur bolsa, turba geçiriji birikmesini kabul ediň)
kebşirleýji sim (φmm) 1.0-1.2mm
Ölçegi (L * W * H) Kebşirleýiş kellesi230x140x120mm
Agramy (KG) Kebşirleýiş kellesi 11kg

Deňeşdirme:

El bilen kebşirlemek Awtomatiki kebşirlemek
Adetmezçiligi Üstünlik
Skokary hünär gerek Magnit awtomatiki tehnologiýa, ýönekeý we ykjam ulanmak, yzsyz
Uzak okuw sikli  Has ýokary netijelilik: elde kebşirlemekden 3-4 esse çalt
Zähmetiň has ýokary bahasy Kebşirleýiş materialyny tygşytlaň: sim, gaz we ş.m.
Kebşirlemegiň hili pes Kebşirleýiş iş güýjüni we iş güýjüni azaltmak, üznüksiz kebşirlemek wagt tygşytlaýar
Kebşirleýişiň erbet görnüşi Önümçiligi ýokarlandyryň we kebşirleýiş bahasyny, ygtybarly hil we gowy görnüşleri azaldyň
Timeokary wagt çykdajylary we has agyr iş Pes hünär gerek we bir düwme başlaýar
  Az bölekler, hereket etmek aňsat
jikme-jiklik

Saýtyň işinde

jikme-jiklik- (11)
jikme-jiklik- (10)
jikme-jiklik- (9)
https://youtu.be/xZ5CXvhWGRE

Has gowy netijeler üçin okuw

Kebşirleýiş maşynyny dolandyrmak üçin operatoryňyzy öwredip bileris (kebşirlemegiň esasy tejribesi bolan operatorlar bar).Hemme zat gowy bolansoň, kebşirlemäge başlamaga taýyn.

Bejeriş

Kompaniýanyňyzyň dowamlylygyna çynlakaý çemeleşýäris.Şonuň üçin birnäçe tehniki hyzmat çözgütlerini hödürleýäris.Ilki bilen, işgärleriňize yzygiderli tehniki hyzmat etmegi öwredýärler.Mesele bar bolsa, indiki wariantlary hödürläp bileris.

1. Onlaýn gurşawyň kömegi bilen, uzakdan problemalary çözmek üçin onlaýn çözgütler berip bileris.Operatorlaryňyza kömek etmek üçin telefon goldawyny hödürläp bileris.

2. Haýsydyr bir kynçylyk bar bolsa, asap edip bileris.Onlaýn ýagdaýda dolandyryp bilmeýän bir zadymyz bar bolsa, saýt okuwynda hem hödürläp bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň