Tube sahypasyna awtomatiki argon ark kebşirleýji maşyn

Gysga düşündiriş:

-Hli pozisiýaly awtomatiki impuls wolfram argon ark kebşirleýiş enjamy, YXWZM1-400C görnüşli turba, nebit, himiýa, elektrik bekedi, gazan, sowadyjy, atom energiýasy we ýeňil senagat tehnikasy pudaklarynda ýylylyk çalşyjylary öndürmek üçin döredilen ýörite enjamdyr.


Önümiň jikme-jigi

-Hli pozisiýaly awtomatiki impuls wolfram argon ark kebşirleýiş enjamy, YXWZM1-400C görnüşli turba, nebit, himiýa, elektrik bekedi, gazan, sowadyjy, atom energiýasy we ýeňil senagat tehnikasy pudaklarynda ýylylyk çalşyjylary öndürmek üçin döredilen ýörite enjamdyr.

Turba görnüşli awtomatiki kebşirleýiş maşynynyň bu görnüşi, esasan turba we turba listini kebşirlemek üçin ulanylýar.Kebşirleýiş işiniň hemmesi öňünden kesgitlenen proseduralara we iş aýratynlyklaryna laýyklykda awtomatiki usulda amala aşyrylýar we kebşirleýiş prosesi ýokary derejeli awtomatlaşdyryş bilen ýedi dýuým reňkli LCD duýgur ekrany bilen gönüden-göni görkezilýär.

EnjamlarCdüzüliş:

Enjamlaryň doly toplumy elektrik üpjünçiliginiň san dolandyryş şkafyndan, kebşirleýiş kellesinden, gant işleýiş çarçuwasyndan, uzakdan dolandyryş düwmesiniň gutusyndan, aýlanýan suw sowadyjy enjamdan we suw we howa turba esbaplaryndan ybarat.

Gantry-operasiýa-rack

Gantry operasiýasy

Güýç çeşmesi

Güýç çeşmesi

Uzakdan dolandyryş-guty

Uzakdan dolandyryş gutusy

Kebşirleýji

Kebşirleýiş kellesi

Aýlanyş-suw sowadyjy enjam

Suw sowadyjy enjam

Kebşirleýiş prosesiniň parametrleriniň girizilmegi we kebşirleýiş prosesiniň görkezilmegi duýgur ekran tehnologiýasyny kabul edýär.

Enjamyň kellesi (kebşirleýji kellesi), diňe inçe diwarly turbalaryň filet kebşirlemesini kanagatlandyryp bilmän, enjamyň kellesiniň ýylylygyny hem alyp bilýän mandreli sowatmak üçin aýlanýan suwy kabul edýär, şonuň üçin enjam uzak wagtlap üznüksiz işläp biler

1
2

Başlangyç nokadyny kebşirlemek funksiýasyna eýedir.Bir burun kebşirlemek tamamlanandan soň, maşynyň kellesi awtomatiki usulda aýlanar we tok maşynyň kellesi bilen kebşirleýiş tikişiniň bir-birine gabat gelýän burçuny güýçlendirer we kebşirlemegiň başlangyç ýagdaýyna gaýdyp geler. indiki açylyş.kebşirlemek

Kebşirleýiş maşynynyň her kebşirleýiş siklini sekiz bölege bölüp bolar we impuls bazasyny we iň ýokary toky böleklere bölüp bolar.

Enjamlar kebşirlemegiň üç görnüşini kebşirläp biler, şol sanda tekiz kebşirlemek, filet kebşirlemek we gizlin kebşirlemek.

Bu enjam, gözlemek we jaň etmek üçin amatly 99 görnüşli amal parametrlerini saklap bilýän Siemens PLC (Programmable Logic Controller) tarapyndan dolandyrylýar.Her bir parametr üýtgedilenden soň ulanylyp bilner ýa-da üýtgedilenden soň saklanyp bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň