Himiýa gurluşygy we nebit we gaz

Himiýa gurluşygy (1)

CNCEC & Sinopec bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk

12 ýyllyk gözleg we gözleg bilen, YIXIN awtomatiki kebşirleýiş maşynlary CNCEC we Sinopec-de giňden ulanyldy we ýokary baha berildi.Şolaryň arasynda 13-nji himiýa gurluşygy, 16-njy himiýa gurluşygy, 6-njy himiýa gurluşygy we başga-da köp sanly kompaniýa, içerki we daşarky iş şertleri üçin toparlarda YXIN awtomatiki turba kebşirleýiş maşynyny kabul etdi.Müşderiler, YIXIN-iň awtomatiki kebşirleýiş maşynynyň göçme we amatlydygyny, ajaýyp öndürijiligine, owadan kebşirleme görnüşine we ýokary kebşirleme tizligine eýe bolup, zähmet çykdajylaryny ep-esli tygşytlaýar we önümçilik netijeliligini ýokarlandyrýar.

Nebit we gaz pudagynda ulanylýan HW-ZD-200

Nebit we gaz turbalaryny kebşirlemek üçin niýetlenen HW-ZD-200, ýerdäki işinde uly üstünlik gazandy.

“Tianjin Bomec Offshore Engineering Co., Ltd.” Bomec Offshore Engineering Co., Ltd.-iň doly golçur kärhanasy bolup, esasan deňizdäki nebit-gaz in engineeringenerçiligi, suwuklandyrylan tebigy gaz zawodlary we dürli modullaryň dizaýny we toplumlaýyn gurluşygy bilen meşgullanýar. magdan gazyp almak.Kompaniýa 2016-njy ýylda “A” paý bazarynda hasaba alyndy we güýçli.Bu taslama açyk söwdanyň usulyny kabul edýär we jemi 5 kompaniýa gatnaşdy (Şanhaýda bir kompaniýa, Şandongda bir kompaniýa, Guanç Guangzhououda we Zhejiang-da bir kompaniýa).Söwda prosesinde dürli üpjün edijileriň enjamlary ýerinde kebşirleýiş bäsleşigini geçirdi.

IMG_20161231_104535

Müşderi maşynyň işleýşini, kebşirlemegiň netijeliligini, emele gelişini, kemçilikleri ýüze çykarmagyň derejesini we beýleki görkezijileri berk gözden geçirdi.Netijede, kompaniýamyzyň YX-150 enjamlary tapawutlandy we bu taslama islegini gazandy.Bomec Offshore Engineering bilen hyzmatdaşlykda taslama partiýalarda satyn alyndy.Şu wagta çenli satyn almagyň umumy mukdary 20 toplum töweregi.

Himiýa gurluşygy (1)
Himiýa gurluşygy (4)
Himiýa gurluşygy (3)
Himiýa gurluşygy (1)
Himiýa gurluşygy (2)
Himiýa gurluşygy (3)
Himiýa gurluşygy
IMG_20160628_141729
IMG_20160629_111414
Himiýa gurluşygy (1)
Himiýa gurluşygy (2)
Himiýa gurluşygy