YX-G168 leeke fakel awtomatiki turbageçiriji kebşirleýji maşyn

Gysga düşündiriş:

YX-G168 ýeke fakel daşarky kebşirleýji maşyn, YIXIN-iň täze eseri.Termal turbada ulanylanda, durnukly kebşirleýiş öndürijiligi we ýokary derejeli awtomatlaşdyryş bilen, termal turbada ulanylanda izolýasiýa gatlagyny ýok etmezden gurup we ulanyp bolar ýaly has kiçi meýdany bolan dar we inçe ýol dizaýnyny ulanýar.


Önümiň jikme-jigi

YX-G168 ýeke fakel orbital turbageçiriji awtomatiki kebşirleýiş maşyn, täze nesil dolandyryş tehnologiýasy we kebşirleýiş prosesi tehnologiýasyny birleşdirýän awtomatiki kebşirleýiş enjamynyň täze görnüşidir.Esasan nebit, tebigy gaz, ýylylyk, suw üpjünçiligi we ş.m. ýaly uzak aralyk turbageçirijileri kebşirlemek we gapak kebşirlemek üçin ulanylýar, turbanyň diametrine uýgunlaşyň: DN168mm-den ýokary.Az ýer tutýan we turbanyň daşky izolýasiýasyna we poslama garşy örtüklerine zeper ýetirmeýän dar we inçe ýol gurluşyny kabul edýär.Dürli öňdebaryjy kebşirleýiş tehnologiýalaryny birleşdirýär, ýöriteleşdirilen import edilen markany doly sanly kebşirleýiş güýji çeşmesini kabul edýär we impuls we goşa impuls funksiýalary bilen MIG bar, integrasiýa üçin tutuş ulgam optimallaşdyrylýar.Täsirlere çydamly in engineeringenerçilik, ýokary patentlenen daşky dizaýn, ajaýyp we sahy, ykjam we göçme we ýokary integrirlenen ýokary hilli garyndy polat gabygyny kabul edýär.X65-X120-den ýokary polat derejeleri we turbanyň diametri 6-dan ýokary ”ýokary we pes temperaturaly şertlere ajaýyp uýgunlaşan turbalar üçin ulanylyp bilner.

 • Lighteňil kebşirleýiş kellesi, birleşdirilen sim iýmitlendiriş ulgamy, gurnamak birnäçe sekuntda, amatly we çalt tamamlanýar.
 • Özbaşdak işlenip düzülen dar we inçe kelläni izolýasiýa gatlagyna zeper ýetirmezden termiki turbageçirijilerde ulanyp bolýar.Trackol çydamly we oňat uýgunlaşýan ýokary hilli bahar polat guşakdan ýasaldy.Gurnamak ýönekeý we ygtybarly, ýoluň bogunlary gowy we aşa birleşdirilen.
 • Köp funksiýaly uzakdan dolandyrmak, hytaý / iňlis interfeýsi, el bilen dolandyrylýan uzakdan dolandyrmak, ergonomika laýyklykda kebşirleýiş fakeliniň kebşirleýiş monjugyny, çep we sag beýikligi, swing giňligini we ş.m. saýlap biler.

Iş ýörelgesi:

Fakel fakel daşarky kebşirleýiş enjamy, esasan, kebşirleýiş kellesinden, kebşirleýji sim bilen iýmitlendiriş ulgamyndan, uzakdan dolandyrmakdan, kebşirleýiş elektrik üpjünçiliginden, kabelden, pyýada ýodadan we ş.m.Bir kebşirleýiş fakeli, ýokary öndürijilikli daşarky turbageçiriji kebşirleýiş enjamy bolan dürli kebşirleme bogunlaryny kebşirlemegi amala aşyryp biler.Kebşirleýiş işinde kebşirleýjileriň hilini üpjün etmek üçin kebşirleýiş işine dürli derejelere gatnaşmagy talap edilýär.Kömürturşy gazy ýa-da garyşyk gaz (80% argon + 20% kömürturşy gazy) bilen goralýar we kebşirleýji sim gaty reňkli ýa-da akymly bolup biler.

YX-G168

Arza beriş gerimi:

 • Ulanylýan iş şertleri: dürli uzak aralyk turbageçirijilerini (nebit, tebigy gaz we ş.m.) ýerinde kebşirlemek we taýýarlamak, ýylylyk turbalary, suw üpjünçilik turbalary we ş.m.
 • Ulanylýan gurşaw: ýapyk ussahana, meýdan sahnasy
 • Kebşirleýiş materialy: uglerod polat, poslamaýan polat, garyndy polat, pes temperatura polat we ş.m.
 • Kebşirleýiş burçy: tekiz kebşirlemek, dik kebşirlemek, keseligine kebşirlemek, üstünden kebşirlemek, ähli pozisiýa 5G kebşirlemek
 • Ulanylýan kebşiler: diametri Φ168mm-den ýokary we diwar galyňlygy 5 mm-den uly turbalar ulanylyp bilner.
 • Galyň diwarly turbalar üçin göni maýatnik we burç maýatnik funksiýalary saýlanyp bilner we köp gatlakly we köp geçişli kebşirlemek kabul edilýär.
 • Kebşirlenýän görnüşler: turba-turba aýlawly tikiş içerki we daşarky kebşirleme, turba-tirsek, turba-flanes, tanklaryň keseligine we dik kebşirlemegi, turbalaryň gorizontal kebşirlemesi, flanes filet kebşirlemeleri, göni turbalaryň uzyn tikişleri we ş.m.

Öndürijiligiň artykmaçlygy:

 • Kebşirleýiş parametrleri öňünden kesgitlenýär we real wagt sazlanylýar we takyk gözegçilik kebşirleme parametrleriniň rahat geçişini amala aşyrýar we kebşirleýiş işiniň durnuklylygyny we kebşirlemegiň hilini ýokarlandyrýar.
 • Göni maýatnik we burç maýatnik bilen kebşirlemek, bir maşynda birnäçe kebşirleýiş reesimini amala aşyryp bilýän, dürli diwar galyňlygyndaky turbalary kebşirlemek üçin amatly we kebşirleýiş derejesini ýokarlandyryp bilýän erkin açyp bolýar.
 • Dar we inçe çeýe polat ýol dizaýny, ýylylyk turbageçirijileri izolýasiýa gatlagyny, güýçli berkligi, ýeňil, daşamak üçin amatly, kebşirleýiş kellesini we çeňňek syýahatynyň takyklygy has ýokary bolup, ýygnalyp we ulanylyp bilner.
 • WiseFusion akylly birleşme hünärmeni programmasy bilen birleşip, kebşirlemegiň arkany ýakmak funksiýasyny optimizirlemek üçin, ýaýyň oňat başlamagy we üstünlik derejesi ýokary bolmagy üçin
 • Kiçijik we göçme, ýokary integrasiýa derejesi, aýratyn patentlenen dizaýn, nepis we sahy
 • Akyl derejesiniň ýokary derejesi, zähmete az garaşlylyk, kebşirleýiş parametrleriniň bitewiligini we ygtybarlylygyny üpjün etmek
 • Kebşirlemegiň ajaýyp görnüşi, kebşirlemegiň hili kemçilikleri ýüze çykarmak talaplaryna laýyk bolup biler
 • Toplumlaýyn kebşirleýiş kellesi, ykjam gurluş, simleri durnukly iýmitlendirmek, ýokary arkanyň durnuklylygy, ýeňil
 • Öňdebaryjy sanly mikro dolandyryş tehnologiýasyny ulanyp, ajaýyp motor dolandyryş ulgamy bilen bilelikde dolandyryş has takyk we durnuklydyr.
 • Päsgelçiliklere garşy aragatnaşyk tehnologiýasy, berk päsgelçiliklere garşy ukyplylygy we hakyky wagtda dinamiki jogap beriş aýratynlyklary bolan kebşirleýiş bölümleriniň arasynda kabul edilýär, bu agyr iş şertlerinde ulanmak üçin amatly we çylşyrymly gurluşykda awtomatiki kebşirleýiş amallary üçin ulanylyp bilner. gurşawy.
 • Ulgam IP23S gorag derejesi, daşky gurşawyň temperaturasyna uýgunlaşyň: -40 ℃ ~ + 70 ℃
 • El bilen dolandyrylýan LCD uzakdan dolandyrmak, wizual duýgur ekran: kebşirleme parametrlerini düzmek, görkezmek, üýtgetmek we saklamak, maglumatlary ýüklemegi goldamak üçin ulanylýar.Kebşirleýiş parametrlerini islendik wagt synlamak we sazlamak üçin amatly, hytaý / iňlis interfeýsi, işlemek aňsat, dostlukly we duýgur
 • Kelläniň durnukly we ygtybarly iýmitlenmegini üpjün etmek üçin sim çyzgy ulgamyny birleşdirýär
 • Kellesi has dar ýer üçin amatly we stansiýanyň gaýtadan işleýän turbageçirijisiniň gurluşygy üçin has gowy ulanylyp bilner
 • Dişli ýol dizaýny, kebşirlemegiň takyklygy we has uzak ömri

Kebşirleýiş täsiri

 • Kebşirlemegiň netijeliligi: çalt tizlik, ýokary önümçilik netijeliligi we el bilen kebşirlemek bilen deňeşdirilende takmynan 3-4 esse ýokarlandyrylyp bilner.
 • Kebşirlemegiň hili: Kebşirleýiş tikişi gözeneksiz, şlak goşulmazlygy, bulaşyklyk we ş.m. owadan emele gelýär we kebşirlemegiň hili gowy.Ikinji derejeli şöhle barlagynyň geçiş derejesi 98% -den ýokary, ultrases barlagynyň geçiş derejesi 100% -e ýakyn.Basyş synagy ýa-da täsir, dartyş, egilmek we beýleki mehaniki häsiýetleri barlamak talaplaryna laýyk geliň.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önüm kategoriýalary