YX-150 PRO

Gysga düşündiriş:

YX-150 esasynda, YX-150 PRO kebşirleýiş kellesini kebşirleýji iýmitlendiriji bilen birleşdirdi, bu diňe bir boş ýer tygşytlaman, eýsem kebşirleýiş durnuklylygyny hem gowulaşdyrýar (sim iýmitlendiriji bilen kebşirleýiş kellesiniň has ýakynlygy sebäpli) kebşirleme täsirini has gowulaşdyrmak.


Önümiň jikme-jigi

Funksiýa:

YX-150 PRO, sim iýmitlendirijisini kebşirleýiş kellesine birleşdirýän kompaniýamyzyň YX-150 enjamlaryna esaslanýar.

Içki kebşirleýji iýmitlendiriji bilen toplumlaýyn kebşirleýiş enjamy hökmünde YX-150 PRO has ykjam gurluşa, has durnukly sim bilen iýmitlenmäge, kebşirleýiş arkasynyň durnuklylygyny ýokarlandyrmaga we enjamlaryň umumy agramyny azaltmaga mümkinçilik berýär.nebit, nebithimiýa, himiýa, ýylylyk, tebigy gaz, deňiz in engineeringenerçiligi, şäher suwuny ýylatmak we turbageçirijiniň beýleki pudaklarynda awtomatiki kebşirlemek ýaly beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

150pro

Aýratynlyklary:

Wire Sim iýmitlendirijisi bilen birleşdirilen kebşirleýiş kellesi: ykjam gurluş, durnukly sim bilen iýmitlenmek, güýçli arkanyň durnuklylygy, umumy agramy,

◆ Ulanylýar: 5-50 mm galyňlykdaky turbalar.OD: 125mm-den ýokary (ýerleşdirmek we gapak üçin)

Kebşirleýiş materialy: Uglerod polat, poslamaýan polat, garyndy polat, pes temperatura polat.

Efficiency efficiencyokary netijelilik: Netijeli kebşirlemek we el bilen ark kebşirlemekden 3-4 esse pes wagt.

◆ Ownuk ululyk we ýeňil agram.Göçme dizaýn meýdan gurluşyk işleriniň talaplaryna laýyk gelýär.

Site Sahypanyň işinde: Turbany berkitdi we turbanyň üstünde magnit kellesi süýrenýär, bu turbanyň ähli ýerlerde awtomatiki kebşirlemegine düşünýär

◆ Easyönekeý operasiýa: Amal ýönekeý we öwrenmek aňsat, okuwdan 2-3 günüň içinde işe başlap bilersiňiz.

Quality qualityokary hilli: Kebşirleýiş tikişi owadan emele gelýär we kebşirleýiş tikişiniň hili kemçilikleri ýüze çykarmak talaplaryna laýyk bolup biler.

Komponentler

yx-150Pro

Kebşirlemek

* Gazdan goramak: 100% CO2 / 80% Ar + 20% CO2

* Magnit sorulýar

* agramy: 11kg

150

KEMPPI 500A elektrik üpjünçiligi

* KEMPPI X3 elektrik üpjünçiligi

* Üç jümle 380V ± 15%

150 (1)

Simsiz dolandyryş

* Işlemek aňsat

* Giňişleýin gözegçilik

Tehniki parametrler:

Model YX-150 Pro
Iş güýji Bahalandyrylan naprýa DCeniýe DC12-35V Adaty: DC24 bahalandyrylan güýç : W 100W
Häzirki aralyk 80A-500A
Naprýa .eniýe diapazony 16V-35V
Kebşirleýiş ýaragy Swing tizligi 0-100 Üznüksiz sazlamak
Kebşirleýiş ýaragy Swing giňligi 2mm-30mm üznüksiz sazlamak
Çep Wagt 0-2s Düzeltmegi dowam etdiriň
Dogry Wagty 0-2s Düzeltmegi dowam etdiriň
Kebşirleýiş tizligi 0-99 (0-750) mm / min
Ulanylýan turbanyň diametri DN114mm-den köp
Ulanylýan diwar galyňlygy 5mm-50mm
Ulanylýan material Uglerod polat, poslamaýan polat, garyndy polat, pes temperatura polat we ş.m. (poslamaýan polatdan düzülip bilinýän ýol)
Ulanylýan kebşirlemek Turba turbalary kebşirlemek, turba-tirsek kebşirlemek, turba-flanes kebşirlemek ýaly turba segment kebşileriniň her görnüşi (zerur bolsa, turba geçiriji birikmesini kabul ediň)
Kebşirleýiş sim (φmm) 1.0-1.2mm

Deňeşdirme:

El bilen kebşirlemek

Awtomatiki kebşirlemek

Adetmezçiligi Üstünlik
Skokary hünär gerek Magnit awtomatiki tehnologiýa, ýönekeý we ykjam ulanmak, yzsyz
Uzak okuw sikli  Has ýokary netijelilik: elde kebşirlemekden 3-4 esse çalt
Zähmetiň has ýokary bahasy Kebşirleýiş materialyny tygşytlaň: sim, gaz we ş.m.
Kebşirlemegiň hili pes Kebşirleýiş iş güýjüni we iş güýjüni azaltmak, üznüksiz kebşirlemek wagt tygşytlaýar
Kebşirleýişiň erbet görnüşi Önümçiligi ýokarlandyryň we kebşirleýiş bahasyny, ygtybarly hil we gowy görnüşleri azaldyň
Timeokary wagt çykdajylary we has agyr iş Pes hünär gerek we bir düwme başlaýar
  Az bölekler, hereket etmek aňsat
jikme-jiklik

Saýtyň işinde

1
2
3
4

Thas gowy netijeler üçin ýagyş

Kebşirleýiş maşynyny dolandyrmak üçin operatoryňyzy öwredip bileris (kebşirlemegiň esasy tejribesi bolan operatorlar bar).Hemme zat gowy bolansoň, kebşirlemäge başlamaga taýyn.

Bejeriş

Kompaniýanyňyzyň dowamlylygyna çynlakaý çemeleşýäris.Şonuň üçin birnäçe tehniki hyzmat çözgütlerini hödürleýäris.Ilki bilen, işgärleriňize yzygiderli tehniki hyzmat etmegi öwredýärler.Mesele bar bolsa, indiki wariantlary hödürläp bileris.

1. Onlaýn gurşawyň kömegi bilen, uzakdan problemalary çözmek üçin onlaýn çözgütler berip bileris.Operatorlaryňyza kömek etmek üçin telefon goldawyny hödürläp bileris.

2. Haýsydyr bir kynçylyk bar bolsa, asap edip bileris.Onlaýn ýagdaýda dolandyryp bilmeýän bir zadymyz bar bolsa, saýt okuwynda hem hödürläp bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň