Beýlekiler

YIXIN awtomatiki turba kebşirleýiş maşynyny giňden ulanmak

Awtomatiki kebşirleýiş enjamlary flanes kebşirlemekde, göni tikin kebşirlemekde we kondisioner turba kebşirlemekde giňden ulanylýar.

YIXIN awtomatiki kebşirleýji maşyn diňe turba we turba kebşirlemek üçin däl, flanes kebşirlemek, tekiz kebşirlemek we göni tikiş kebşirlemek üçin hem amatly.Diňe gury ýer we ýerasty turbageçirijiler bilen kebşirlemek üçin amatly bolman, eýsem kondisioner turbalary ýaly beýik belentlikde kebşirlemekde hem giňden ulanylýar.Mundan başga-da, 5 mm-den kiçi we 100 mm ululykda dürli diwar galyňlyklaryny kebşirlemek üçin amatlydyr.Gaty giňden ulanylýan kebşirleýiş enjamy.

Örän galyň turba kebşirlemek

ds
beýlekisi

HW-ZD-200 100% geçiş bahasy bilen 85 mm galyň turbany kebşirlemek üçin ulanylýar

YIXIN-iň ýokarky önümi hökmünde HW-ZD-200, 85 mm diwar galyňlygy bilen aşa galyň turbalary kebşirlemek üçin ulanyldy we ajaýyp netijelere ýetdi.Içerde we daşary ýurtlarda galyň diwar kebşirlemek üçin üstünlik.

2020-nji ýylyň iýun aýynda belli bir günorta derýa sebitiniň giňişleýin abatlaýyş taslamasy gyssagly taýýarlyk işlerine başlady.Sürüjiniň derwezesiniň aşaky şahasy, diametri 2000mm we diwar galyňlygy 85mm bolan gaty galyň turba.Kebşirleýiş taslamasy bu taslamada esasy meselä öwrüldi we bu meseläni çözmegiň häzirki wagtda iň möhüm meselä öwrülendigi äşgärdir.

Köp gözleglerden soň, müşderi kompaniýamyzyň HW-ZD-200 turbageçirijisi ähli ýerdäki akylly kebşirleýiş maşynyna uly gyzyklanma bildirýär.

Suw serişdeleri ministrliginiň Önümiň hil standartlary instituty, ähli ýerdäki akylly kebşirleýiş maşynynyň kebşirleýiş usulynyň mümkinçiligi we çuňňur ara alyp maslahatlaşmak üçin taslamanyň ähli potratçy kompaniýalarynyň degişli hünärmenleri bilen ýörite ýygnak gurady. Kebşirleýiş synagyny we kebşirleýiş prosedurasynyň kwalifikasiýa maglumatlary ýygnamak üçin YIXIN-iň HW-ZD-200 enjamlaryny ulanmak kararyna geldi.

beýleki (2)
beýleki (4)

Bu gaty galyň turba diwary kebşirlemek synagy doly üstünlik gazandy.Kuwwatly iş şertlerinde HW-ZD-200 ýokary ýylylyk kesilmeginiň duýduryşlary we operatoryň minimal gatyşmagy ýaly oňaýsyz täsir etmezden, oňat we gowy işleýär.Synag kebşirleýişinden soň, müşderiniň şaýady bilen, kebşirleýiş monjugynyň hilini barlamak üçin hünärmen üçünji tarap gözleg kompaniýasyny çagyrdyk we ultrases we faza rezonansyny weýran etmeýän barlagdan üstünlikli geçdik.Ahyrynda, müşderi bu taslama üçin kebşirleýiş enjamy hökmünde kompaniýamyzyň HW-ZD-200 enjamlaryny satyn aldy.

Taslama resmi taýdan 2020-nji ýylyň 1-nji awgustynda başlandy we kebşirleýiş turbasynyň diametri DN2000 * 70mm we DN1500 * 80mm.Kebşirlemek oktýabr aýynyň ortalarynda tamamlandy we taslama henizem dowam edýär.Tamamlanan kebşirleme kemçilikleri ýüze çykarmak üçin synag edilýär.Synag netijeleri şu wagta çenli ýokary geçiş derejesine eýe bolup, eýesi we gurluşyk tarapy tarapyndan biragyzdan tassyklandy.

Galyň turba kebşirlemek

Galyň turba kebşirlemek
Galyň turba kebşirlemek (2)
Galyň turba kebşirlemek (1)

Göni kebşirlemek

Göni kebşirlemek
Göni kebşirlemek (2)
Göni kebşirlemek (1)

Noromal turba kebşirlemek

Noromal turba kebşirlemek
Noromal turba kebşirlemek (1)
Noromal turba kebşirlemek (2)

Flanes kebşirlemek

Flanes kebşirlemek
Flanes kebşirlemek (2)