Aapyk görnüşli awtomatiki turba kebşirleýji maşyn näme

Týanjin Yixinýapyk görnüşli awtomatiki turba kebşirleýji maşyn. orbital kebşirleme kellesini birleşdirmek kebşirlemek; turba orbital TIG kebşirlemek, ýapyk kelleli orbital kebşirleýiş maşynyna turba, ýapyk kelleli orbital TIG kebşirleýiş enjamy) sanly akylly kebşirleýiş dolandyryş ulgamyny kabul edýär (bu ulgam dolandyryş ulgamy, elektrik üpjünçiligi ulgamy we a) sowadyjy suw çüýşesi we sanlaşdyrma, aňsat işlemek, ygtybarlylyk we ş.m. aýratynlyklaryna eýe), awtomatiki kebşirlemek üçin ähli ýerdäki kebşirleýji kellesi bilen hyzmatdaşlyk edýär, kebşirleýiş döwründe operator diňe turbanyň diametrini we diwar galyňlygyny girizmeli, Enjamlar awtomatiki kebşirlemek üçin awtomatiki kebşirleýiş programmasyny, bir düwmejikli arkany, awtomatiki duralgany awtomatiki usulda çagyrar, tutuş prosesde zerurlyk ýokterwasiýa kebşirlemegi has akylly edýär (enjamyň içindäki mikro printer bar we kebşirleýiş wagtynda degişli kebşirleýiş maglumatlary awtomatiki çap edilip bilner).Bu modeliň dolandyryş ulgamy, hemme ýerdäki kebşirleýişde dürli funksional parametrleri merkezleşdirmek, saklamak we sinhron gözegçilik etmek üçin açyk we täzelenip bilýän operasiýa ulgamyny kabul edýär.Thinörite dizaýn edilen we inçe diwarly turba / turba kebşirlemek üçin öndürilýär.Ondarymgeçirijilerde, himiki serişdelerde, azyk, derman, elektron turbageçiriji we beýleki pudaklarda turba kebşirlemek.

1. Iş şertleri:

ü Turbanyň diametri: Φ3mm-Φ114mm;

ü Turbanyň galyňlygy: 0,5-3mm;

ü Turba materialy: uglerod polat, poslamaýan polat, titanium we titanium garyndysy;

ü Kebşirleme garaýşy: hemme ýerdäki kebşirlemek;

ü Kebşirleýiş görnüşi: göni turba, turba flanes, turba tirsegi düwmesi, çukur ýok;

2. Kebşirlemezden ozal arassalamak we talaplar

u uglerod polat turbalary kebşirläniňizde, kebşäniň 5-8 mm ýalpyldawuk we metalyň esasy reňkini açmak üçin ynamly bolmaly;

u Turbanyň kesilmegi tekiz, dik we bozulan bolmaly we iki turba deňleşdirilenden soň boşluk bolmaly däldir;

u ýag tegmillerini aseton ýa-da alkogol bilen arassalaň.

3. Enjam aýratynlyklary

  • This Bu awtomatiki turbageçiriji kebşirleýiş maşynynyň umumy dizaýny, amatly, energiýa tygşytlaýjy, akylly we adam-kompýuter täsiri bolýar.Asyl bölüniş görnüşi bilen deňeşdirilende, göwrümi we agramy üçden birine azalýar.Bir bölekli dizaýn, çäkli ýer bilen gurluşyk üçin ulanylyp bilner.
  • Thin Inçe diwarly turbalary we uglerod polat turbalaryny, poslamaýan polatdan, titanium ergininden we beýleki materiallardan awtomatiki kebşirlemek üçin amatly.
  • Ph Derman turbageçirijilerinde, azyk önümlerinde, bioineringenerçilikde, elektronikada, gurallarda, turbageçirijilerde we beýleki pudaklarda köp ulanylýar.
  • Osedapyk kebşirleme, kebşirlemegiň gowy täsiri, owadan we ykjam ýer görnüşi, kiçi iş meýdany bilen ýerinde gurmak üçin amatly we amatly.
  • Ing Süýşmeýän gurluşy göz öňünde tutup, ýaragyň bedeni suw bilen sowadylýar we kebşirleýiş ýaragy ýeňil we wagtlaýyn ýük tizligi ýokary.
  • Positionerleşiş usuly gysgyç blokirleme we ýerleşiş takyk.
  • Handle Tutga ergonomiki dizaýna laýyk gelýän iş düwmeleri bilen enjamlaşdyrylandyr.
  • T T200 programmirläp bolýan kebşirleýiş güýji çeşmesi bilen bilelikde ulanylanda, TIG-iň hemme ýerdäki kebşirlemesini takyk amala aşyryp biler we kebşirlemegiň ideal netijelerini gazanyp biler.
  • Water Suw sowadyş sikliniň dizaýny, kebşirleýiş tikişiniň durnuklylygyny üpjün etmek üçin kebşirleýiş tutawajynyň temperaturasyny saklaýar;çalt dakylýan armatura kebşirlemezden ozal taýýarlyk wagtyny gysgaldýar.
  • Tirsek, flanes we teý ýaly dürli turbalaryň kebşirleýiş görnüşlerine laýyk gelýän dürli enjamlar bar.

Iş wagty: 28-2022-nji oktýabr