Osedapyk görnüşli orbital turba kebşirleýiş maşynynyň ýörelgesi we artykmaçlyklary

“Tianjin Yixin Turba Equipment Co., Ltd.” dürli görnüşli ýapyk görnüşli orbital kebşirleýiş maşynyny, awtomatiki turba kebşirleýiş enjamlaryny, awtomatiki turba we turba kebşirleýiş maşynlaryny, ähli ýerdäki awtomatiki kebşirleýiş maşynlaryny, ähli ýerdäki turba we turba kebşirleýiş maşynlaryny öndürmekde ýöriteleşendir. , ýapyk görnüşli turba we turba kebşirleýiş maşynlary, awtomatiki turba we turba kebşirleýji maşyn, awtomatiki turba we turba argon ark kebşirleýji maşyn, göçme awtomatiki argon ark kebşirleýiş maşyn, argon ark kebşirleýiş maşyn we ş.m. professional orbital awtomatiki kebşirleýji maşyn öndüriji.Tianjin Yixin tarapyndan öndürilen awtomatiki kebşirleýiş enjamlary bütin dünýäde ulanylýar.Closedapyk görnüşli turba awtomatiki kebşirleýiş maşynynyň ýörelgesini we aýratynlyklaryny gysgaça tanyşdyrmak isleýärin.

1. Turbalary kebşirlemek enjamlarynyň iş prinsipi

l closedapyk turba turbasy kebşirleme ulgamy kebşirleýiş çeşmesinden we kebşirleýiş fakelinden durýar.Enjamlar ajaýyp we dürli meýdan we ussahanalarda ulanylyp bilner.

l Ulgam PLC gözegçiligini kabul edýär we ýörite turba we turba kebşirleýiş dolandyryş ulgamyny ösdürýär.Müşderi diňe turbanyň diametrini we kebşirlemegiň diwar galyňlygyny girizmeli, dolandyryş ulgamy awtomatiki işledip biler.Gaz goragy we suw sowadyşdan goramak → kebşirleýiş maşynyna başlamak, aýlanýan motory işletmek → sazlamany ýerine ýetirmek.Kesgitli öwrüm burçunda kebşirlemek → awtomatiki usulda kebşirlemek water suw sowadylmagynyň we gazy goramagyň gijikdirilmegi → kebşirlemek tamamlandy, kebşirleýiş tikişi owadan we kemçilikleri ýüze çykarmak talaplaryna laýyk bolup biler.

2. Turbany kebşirlemek enjamlarynyň artykmaçlyklary

  • Enjam wolfram argon arkasyny kebşirlemek işini kabul edýär we fakeliň suw sowadyş ulgamy bilen bir taraplaýyn kebşirlemegi we iki taraplaýyn emele gelmegi amala aşyryp biler we hemme ýerdäki kebşirlemegi aňsatlyk bilen amala aşyryp biler;
  • Kebşirleýiş tikişiniň daşky görnüşi birmeňzeş we owadan;
  • Kebşirleýiş kemçilikleri ýüze çykarmak üçin synag edilip bilner.
  • Akylly sanly awtomatiki kebşirleme dolandyryş ulgamy awtomatiki kebşirlemek üçin hünärmen maglumatlar bazasynyň degişli maglumatlaryny awtomatiki çagyryp biler;
  • Hünärmenler bazasy bilen enjamlaşdyrylan kebşirlemek amatly we akylly;
  • Kebşirlenen önümler poslamaýan polatdan arassa turbalaryň kebşirleýiş talaplaryna laýyk gelýär;
  • Enjamlar takyk, täsirli we çydamly, dürli iş şertlerinde kebşirlemek üçin ulanylyp bilinýän import edilýän esasy komponentleri kabul edýär.
8ce7b63de5c69575e3c29fe37f42ff2
3b35db5a39efc6769fb003407830943

Poçta wagty: 27-2022-nji oktýabr