HW-ZD-201

Gysga düşündiriş:

YX-150PRO-nyň kämilleşdirilen önümi hökmünde, gol çalşygy we ýarag çalmak tehnologiýasy bilen birleşdirilen dört okly ösen robotlary kabul edýär, hatda 100 mm diwar galyňlygy turbageçirijilerini (Φ168mm ýokarda) kebşirläp bilýär.Halkara galyň diwarly kebşirleýiş tehnologiýasynda uly üstünlik we nebit-gaz pudaklarynda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Funksiýa:

HW-ZD-201 seriýaly ähli pozisiýa awtomatiki turbageçiriji kebşirleýiş enjamy, Týanjin Yixin turba enjamlary kärhanasy we Tsinghua uniwersitetiniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň iň soňky eseri.Baş awtomatiki ýöremek, elektron dolandyryş ulgamy we näsazlygy ýüze çykarmak ulgamy ýaly on-dan gowrak patentlenen tehnologiýany birleşdirýär.Duruşyň we wagtyň takyk gözegçiligini amala aşyryp biler, akylly ýarag çalmak funksiýasy, hatda aşa galyň turbalar hem kebşirlemegiň hili bilen kebşirläp biler.Kebşirlemegiň iň ýokary galyňlygy 100 mm-e ýetip biler.Ilkinji we uly üstünlik hökmünde gazda we tebigy nebit turbalaryny kebşirlemekde giňden ulanylýan, içerde we daşary ýurtlarda awtomatiki kebşirleýiş maşynynyň gyzgyn satuwy.Tutuş ulgam integrasiýa optimizasiýasyny amala aşyrýar, täsire çydamly in engineeringenerçiligiň ýokary hilli garyndy polat gabygyny, aýratyn patentlenen daşky dizaýny, ajaýyp we sahy, ykjam we ykjam we ýokary integrasiýa derejesine eýe.Componentshli komponentleri birleşdirip, ýerinde dolandyrmak we taslamaara daşamak üçin amatly daşky gutuda saklap bolýar;Gutynyň düýbi ýerinde hereket etmek üçin amatly we dürli kebşirleýiş şertleri üçin amatly uniwersal tigirler bilen enjamlaşdyrylandyr.

cfad54bf491f32205c2c7204df911d3

Aýratynlyklary:

Wire Sim iýmitlendirijisi bilen birleşdirilen kebşirleýiş kellesi: ykjam gurluş, durnukly sim bilen iýmitlenmek, güýçli arkanyň durnuklylygy, umumy ýeňil

◆ Maglumat ýazgysy: Dürli iş şertleriniň GMAW / FCAW-GS kebşirleýiş prosesini kanagatlandyrmak üçin 360 ° 24 kebşirleýiş zolagynyň parametrlerini kesgitläň we awtomatiki gaýtadan ulanyň.

◆ Ulanylýar: 5-100mm galyňlykdaky turbalar.OD: 114 mm-den ýokary (ýerleşdirmek we gapak üçin)

Kebşirleýiş materialy: Uglerod polat, poslamaýan polat, garyndy polat, pes temperatura polat.

Able Göçme ulanylyşy: Uly göwrüm we ýeňil agram.Göçme dizaýn meýdan gurluşyk işleriniň talaplaryna laýyk gelýär.

Site Iş ýerinde: Turbany berkitdi we turbanyň üstünde magnit kellesi süýrenýär, bu turbanyň ähli ýerlerde awtomatiki kebşirlemegine düşünýär

Quality qualityokary hilli: Kebşirleýiş tikişi owadan emele gelýär we kebşirleýiş tikişiniň hili kemçilikleri ýüze çykarmak talaplaryna laýyk bolup biler.

Efficiency efficiencyokary netijelilik: Kebşirlemegiň netijeliligi 400% ýokarlandy (adaty elde kebşirlemek bilen deňeşdirilende)

Ire Simsiz dolandyryş: real wagt redaktirlemegi, girizmegi, saklamagy we kebşirleýiş parametrlerini ýatlap bilýän ýokary kesgitli 5 dýuým reňkli duýgur ekran interfeýsini ulanmak.

◆ Easyeňil işlemek: Easyönekeý taýýarlyk, çalt başlamak, ýetmezçilikli we ýokary hünärli kebşirleýjilere garaşlylygy azaltmak

Ection Gözlemek synagy: Kebşirlemegiň hili UT / RT we beýleki kemçilikleri ýüze çykarmak synaglaryna laýyk gelýär.

Tehniki parametrler:

Kebşirlemek

Görnüşi HW-ZD-201
Işleýän naprýa .eniýe Bahalandyrylan naprýa DCeniýe DC12-35V Adaty DC24bahalandyrylan kuwwat : < 100W
Häzirki dolandyryş aralygy Deňdir ýa-da 500A-dan pes 80A-dan ýokary
Naprýatageeniýe dolandyryş diapazony 16V-35V
Swing tizligi 0-50 Üznüksiz sazlanýar
Swing giňligi 2mm-30mm Üznüksiz sazlanýar
Çep wagt 0-2s Üznüksiz sazlanýar
Dogry wagt 0-2s Üznüksiz sazlanýar
Sharagyň tizligi 0-50 Üznüksiz sazlanýar
Gol giň süýşýär 2mm-15mm Üznüksiz sazlanýar
Kebşirleýiş tizligi 50-900mm / min, Çäklendirilmedik sazlap bolýar
Ulanylýan turbanyň diametri 11okardaky DN114mm
Ulanylýan diwar galyňlygy 5-100mm
Ulanylýan material Uglerod polat, poslamaýan polat, garyndy polat, pes temperatura polat we ş.m. (Poslamaýan polatdan ýasalan ýol)
Arza Turbadan turba kebşirlemek, turba-tirsek kebşirlemek, turba-flanes kebşirlemek (zerur bolsa, galp turbalar bilen geçiş bogunlary) ýaly dürli turba bölüm kebşirleri;
Kebşirleýiş sim (φmm) 1.0-1.2mm
Işleýiş temperaturasy -20 ℃… + 60 ℃
saklamaktemperatura -20 ℃… + 60 ℃
Ölçegleri (L * W * H) Kebşirleýiş kellesi 245mm * 155mm * 220mm (sim iýmitlendirijisiz)
Agram Kebşirleýiş kellesi 15Kg

Elektrik üpjünçiligi

Görnüşi

Kuwwat dolandyryş ulgamy

Kuwwat naprýa .eniýesi 3 ~ 50 / 60Hz 400V-15% ... + 20%
Bahalandyrylan güýç 60% ED100% ED 16KVA 22.1KVA16.0KVA
Ereýän predohranitel (gijikdirildi)   35A
Çykyş 60% wagtlaýyn ýük tizligi 60% ED100% ED 500A390A
Kebşirleýiş tok we naprýa rangeeniýe diapazony MIG  10V-50V10A-500A
Loadük naprýa .eniýesi ýok MIG / MAG / impuls 80V
Loadük güýji ýok   100W
Kuwwat faktory (iň ýokary tok)   0.9
Netijelilik (iň ýokary tok) - 88%
Saklaýyş temperatura diapazony   -40 ℃ ~ + 60 ℃
EMC derejesi   A
Jemi häzirki gysga utgaşma kuwwaty Ssc *   5.5MVA
Gorag derejesi   IP23S
Ölçegleri L * W * H. 830mm * 400mm * 370mm
Kömekçi enjamlar üçin naprýa .eniýe üpjünçiligi   50VDC / 100W
Sowadyjy enjam üçin naprýa .eniýe üpjünçiligi   24DC / 50VA

Deňeşdirme

El bilen kebşirlemek

Awtomatiki kebşirlemek

Kebşirlemek köp faktorlara täsir edýär Yzygiderli kebşirleme täsiri, ýeňil we göçme, magnit adsorbsiýasy (ýol enjamlaşdyrylyp bilner)
Skokary hünär gerek Talap edilýän pes hünär, kebşirleýiş tejribesi bolan operator gysga okuwdan soň gowy edip biler
Uzak okuw sikli  Gysga okuw sikli, kebşirleýiş tejribesi bolan operatorlar gysga okuwdan soň gowy edip bilerler.
Zähmetiň has ýokary bahasy Zähmetiň arzan bahasy, el bilen kebşirlemekden takmynan 400% ýokary netijelilik
Kebşirlemegiň hili pes Kebşirleýişiň ýokary hili we kebşirleýiş tikişi UT / RTReduce kebşirleýiş iş güýji we iş güýji ýaly kemçilikleri ýüze çykarmak synagyndan geçip biler, üznüksiz kebşirlemek wagt tygşytlaýar
Kebşirleýişiň erbet görnüşi Balyk ölçegli kebşirleme täsiri, owadan kebşirleme görnüşi Önümçiligi ýokarlandyryň we kebşirlemegiň bahasyny, ygtybarly hilini we gowy görnüşlerini azaldyň
Timeokary wagt çykdajylary we has agyr iş Kebşirleýiş işçi güýjüni we iş çykdajylaryny azaltmak, üznüksiz kebşirlemek wagty azaldar.
Kebşirleýiş materialynyň ýokary galyndylary Zir-zibil bolmazdan, kebşirleýiş materialyny tygşytlaň: sim, gaz we ş.m.
jikme-jiklik

Saýtyň işinde

29944b79c7377781e239e5d51ba6054
661806b617741adb69511d315737ca9
0936213cf8eff11671c97e7541ced0e
b34493760e38cc4ab589dd083e3b099

Satuwdan soň hyzmat

Müşderiniň satuwdan soňky tejribesine uly ähmiýet berýäris.Şonuň üçin has gowy enjam tejribesini bermek üçin aşakdaky hyzmatlary hödürleýäris:
1. Enjamlaryň kepillik möhleti: 1 ýyl
2. Onlaýn okuw: Enjamlar sahypaňyza gelensoň, enjamlary ulanmak boýunça onlaýn tälim berip bileris,
Enjamlary we gündelik tehniki hyzmat usullaryny we ş.m. nädip ulanmalydygyny onlaýn öwretmek üçin ýörite hünärmenlerimiz bolar we kebşirleýiş tejribesi bolan operatorlar aňsatlyk bilen öwrenip bilerler.Hemme zat taýýar bolansoň, awtomatiki kebşirleýiş enjamlaryny resmi taýdan ulanyp bilersiňiz.
3. Enjamy ulanmakda has gowy tejribe hödürlemek üçin 24 sagat onlaýn hyzmat edýäris.Soraglar bar bolsa, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.Siziň kanagatlanmagyňyz ösüşimiz üçin iň uly hereketlendiriji güýçdir.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň