Sorag-jogap

Sorag-jogap

Freygy-ýygydan soralýan sorag

S: Näme üçin turbageçiriji awtomatiki kebşirleýiş enjamy diýilýär?

J: Turbageçirijiniň islendik ýerinde awtomatiki kebşirlemegi amala aşyryp biler, meselem, üstünden kebşirlemek, keseligine kebşirlemek, dik kebşirlemek, tekiz kebşirlemek, aýlawly kebşirlemek we ş.m., şeýle hem turbageçiriji awtomatiki kebşirleýiş roboty diýlip hem atlandyrylýar.Bu häzirki zaman turbageçiriji kebşirleme awtomat enjamy.Turbany berkitmek ýa-da aýlamak, kebşirleýiş trolleýi awtomatiki kebşirlemek üçin özbaşdak hereket edip biler.

S: Enjamyň ulanylýan turbasynyň diametri we diwar galyňlygy haýsylar?

J: Turbanyň diametri 114mm-den ýokary we diwar galyňlygy 5-50mm (HW-ZD-201 5-100mm galyňlykdaky diwary kebşirlemek üçin amatly).

S: Kebşini rentgen we ultrases arkaly kesgitläp bolarmy?

J: Hawa, kök hökmünde el bilen GTAW etmeli, enjamlarymyz awtomatiki dolduryp we gaplap biler.Kebşirleýiş prosesi kemçilikleri ýüze çykarmak we surata düşürmek ýaly barlaglara laýyk gelýär.

S: equipmenthli enjamlaryň konfigurasiýalary haýsylar?

J: Bäşinji nesil awtomatiki kebşirleýiş trolleýi, import edilýän kebşirleýiş güýji çeşmesi, sim iýmitlendiriji, simsiz gözegçilik ediji, kebşirleýiş fakeli we beýleki kabeller (YX-150 PRO we HW-ZD-201 kebşirleýiş trolleýini kebşirleýji iýmitlendiriji bilen birleşdirdi).

S: Maşyn içki diwardan kebşirläp bilermi?

J: Hawa, turbanyň diametri 1 metrden uly bolmaly ýa-da turbanyň diametri operatoryň turba girmegi üçin ýeterlikdir.

S: Kebşirleýiş işinde haýsy gaz we kebşirleýji sim ulanylýar?

J: 100% kömürturşy gazy ýa-da garyşyk gaz (80% argon + 20% kömürturşy gazy) bilen goralýar we kebşirleýji sim gaty reňkli ýa-da akymly.

S: El bilen kebşirlemek bilen deňeşdirilende haýsy artykmaçlyklar bar?

J: Netijelilik 3-4 kebşirleýjiden ýokary bolup biler;kebşirleme tikişi owadan emele gelýär;sarp edilýän sarp ediş az.Esasy kebşirleýiş maglumatlary bolan kebşirleýji hem ony ýokary derejede işledip biler, köp bahaly hünärmen kebşirleýjileri ýokary bahadan işe almak üçin çykdajylary tygşytlap biler.

S: Kebşirleýiş trolleýiniň magnit tekeri ýokary temperatura çydamlymy?Adorbsiýa güýji näme?

J: 300 ° ýokary temperatura gurşawynda synag etdik, magnit ýapylmady we magnit çekiji güýji henizem 50kg saklap bilýärdi.

S: Üsti kebşirlemegiň emele gelmegi nähili?

J: Üsti kebşirlemek dört esasy kebşirleýiş ýeriniň arasynda kebşirlemegiň iň kyn görnüşidir.Eredilen demiriň dolandyrylmagy üçin, esasanam aşaky kebşirlemek üçin gaty ýokary talaplar bar.Hünär derejesi we emele gelmegi tehniki kynçylyklardyr.“Yixin” turbageçirijisi ähli ýerdäki awtomatiki kebşirleýiş enjamlary baglanyşykly meseleleri çözüp biler we kebşirlemegiň görnüşi owadan we hünär derejesi ýokary.

S: Turbany awtomatiki kebşirlemek üçin haýsy iş şertleri amatly?

J: oorapyk ýa-da meýdan (ýerdäki) gurluşyk amallary ulanylyp bilner;galyň diwarly turbalar, äpet turbalar, poslamaýan polat turbalar, flanes kebşirlemek, tirsek kebşirlemek, içki kebşirlemek, daşarky kebşirlemek, tank gorizontal kebşirlemek we ş.m.

S: Howany açyk howada ulanyp bolarmy?

J: Hawa, berk we çydamly, esasanam turba in engineeringenerçiliginiň zähmet şertleri üçin amatly.

S: Enjamlary işletmek aňsatmy?Nädip türgenleşmeli?

J: Gurmak amatly we amal ýönekeý.Esasy kebşirleýji bar bolsa, 1-2 günden başlap bilersiňiz.Onlaýn okuw ýa-da hatda ýerinde okuw we görkezme berip bileris.

S: Işleýiş gurşawyna talaplar barmy?

J: Iş meýdany turbanyň töwereginde 300mm boşluk talap edýär.Turbanyň daşynda örtük ýa-da izolýasiýa gatlagy bar, ýoly sazlamak maslahat berilýär.Turbanyň diametri 1000 mm-den uly turbalar üçin ýoly sazlamak hem maslahat berilýär, trolleý has rahat işleýär we kebşirlemegiň hili has ýokary.

S: Bak korpusyny kebşirläp bolarmy?Turbanyň keseligine kebşirlemek dik durup bilermi?

J: Hawa, dik ýa-da kesel kebşirlemek mümkin.

S: Köplenç ulanylýan sarp edilýän zatlar we geýilýän bölekler haýsylar?

J: Sarp edilýän zatlar: kebşirleýji sim (gaty ýadro kebşirleýji sim ýa-da reňkli kebşirleýiş sim), gaz (kömürturşy gazy ýa-da garylan gaz);gowşak goragly bölekler: aragatnaşyk maslahatlary, burun we ş.m. (adaty bölekleriň hemmesi apparat bazarynda bar).

S: Haýsy sim ulanýarsyňyz?(diametri, görnüşi)

J: Akym sim: 0.8-1.2mm

Gaty: 1.0mm

S: Turbany kesmek üçin turba garşy enjam barmy?

J: Gerek däl.

S: Kebşirlemek üçin haýsy bogun gerek (U / J goşa J / V ýa-da kelle bogunlary?)

J: V&U

S: Kebşirleýiş trolleýsiniň göwrümi we agramy nämeden ybarat?

J: Kebşirleýiş trolleýi 230mm * 140mm * 120mm, trolleýiň agramy 11kg.Umumy dizaýn götermek / işlemek üçin ýeňil we çeýe.

S: Kebşirleýiş trolleýiniň swing tizligi we ini nämeden ybarat?

J: Swing tizligi 0-100-den yzygiderli sazlanýar we swing giňligi 2mm-30mm-den yzygiderli sazlanýar.

S: “Yixin” awtomatiki turbageçiriji kebşirleýiş enjamlarynyň artykmaçlyklary näme?

J: Kompaniýa 12 ýyldan gowrak wagt bäri R&D we turbageçiriji awtomatiki kebşirleýiş enjamlaryny öndürmäge ünsi jemledi we müşderileriň we bazaryň synagyndan geçdi.Önüm 5 nesil täzelenişden geçdi.Täze turbageçiriji kebşirleýiş enjamlarynyň öndürijiligi durnukly, kebşirlemegiň kär derejesi ýokary we kebşirleýiş tikişi owadan.Bazarda imitatorlar köp.Gözüňizi açyň we hilini deňeşdiriň.

ýöriteleşdirilen çözgüt isleýärsiňizmi?