Biz hakda

zawod

TýanjinYIXIN2010-njy ýylda esaslandyrylan esasan gözleg we gözleg, turbageçiriji ähli ýerdäki awtomatiki kebşirleýiş enjamlaryny öndürmek we satmak bilen meşgullanýar we müşderilere tehniki meseleleri çözmäge kömek etmek üçin turbageçiriji kebşirleýiş tehniki ýol görkeziş programmalaryny hödürleýär.“Gaty tehniki goldaw önümleri, ýokary hilli bazary giňeltmek, markamyzy tanatmak üçin yhlasly hyzmat” düşünjesine ýapyşýarys, satuwdan soň jogapkär, ygtybarly we täsirli önümleriň üsti bilen müşderilere gönükdirilen we bazara gönükdirilen bolmagyny talap edýäris. üstünlik.

Üstünlik

ico

Ylym we tehnologiýa kärhanasynyň hormatly ady

ico- (3)

ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 şahadatnamasy

ico (2)

AAA karz kärhanasynyň hormatly ady

ico- (4)

Bizde 5 Awtorlyk hukugy we 10-dan gowrak patent hukugy bar

Tejribeli işgärler

Bir ýyl kepillik

Hil tassyklamasy

Kiçi sargytlar kabul edildi

Önümiň öndürijiligi

Abraý

Bäsdeşlik bahasy

Hünär usullary

Satuw hyzmatyndan soň

Productshli önümler üçin kepilligimiz: Bir ýyl kepillik.Önümiň ömrüniň dowamynda haýsydyr bir näsazlyk ýüze çykan halatynda kompaniýa müşderiniň hyzmat islegine 24 sagadyň dowamynda jogap berer, 2 sagadyň dowamynda jogap berer we 8 sagadyň dowamynda çözgüt tapar.

Işe girizmek we taýýarlamak: enjamlar alyjynyň ýerleşýän ýerine gelensoň, tehniki taraplary enjamlary iki tarapyň ylalaşýan möhletinde we degişli adamlary taýýarlamak üçin ýerleşdireris.Operatorlar üçin okuw enjamlary, tehniki hyzmaty we näsazlyklary özbaşdak dolandyryp biler ýaly, enjamlaryň esasy iş ýörelgelerini we umumy näsazlyklary çözmegi öz içine alýar.

Kepillik möhletinden soň satyjy uzak möhletli hyzmat hyzmatyny hödürläp biler.Alyjynyň tehniki hyzmat taslamasy we bahasy barada tassyklamasyny alanymyzdan soň derrew hyzmaty ýerine ýetireris.Satyn alyjy hyzmat kwalifikasiýasyny tassyklandan soň tölemeli.Bejeriş hyzmatynyň zähmet standarty we ätiýaçlyk şaýlarynyň bahasy iki tarap tarapyndan uzak möhletleýin hyzmat şertnamasy arkaly ylalaşylmalydyr.

hyzmaty
zs (1)

Ylym we tehnologiýa kärhanasynyň şahadatnamasy

zs (2)

AAA karz şahadatnamasy

zs (3)

Programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukugy şahadatnamasy

zs (2)

ISO9001, ISO14001, OHSAS18001

zs- (3)

AAA karz şahadatnamasy

zs (1)

Peýdaly model patent şahadatnamasy